Salgsbetingelser

Introduktion

Dette køb er underlagt følgende standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på www.lovdata.no. Betingelserne i denne aftale skal ikke opfattes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handel.

Salgsbetingelserne er udarbejdet og anbefalet af Forbrugerombudsmanden. For en bedre forståelse af disse salgsbetingelser, se Forbrugerombudsmandens vejledning her.

1. Aftalen

Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelle særligt aftalte vilkår. I tilfælde af modstrid mellem oplysningerne vil det, der specifikt er aftalt mellem parterne, være gældende, så længe det ikke strider mod ufravigelig lovgivning.

Aftalen vil desuden blive suppleret med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere.

2. Partene

Sælger er BAM Norden, c/o Violinbygger Jacob von der Lippe AS, Therese gate 5 B, 0358 Oslo, Norge, e-mail: info@bamnorden.no, Mobil: +47 90019140, Org. nr. 991688943, og benævnes i det følgende som sælger/sælger. Køber er den forbruger, der foretager bestillingen, og benævnes herefter køber/køber.

Pris

Alle priser er i NOK inkl. moms. For alle lande i Norden med undtagelse af Norge er priser vist ex. moms. Den angivne pris for varen og ydelserne er den samlede pris, køber skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter (inklusive 25% moms) og ekstra omkostninger. Meromkostninger, som sælger før købet ikke har oplyst om, skal køber ikke afholde. Ved salg uden for Norge opkræves kunden ikke for moms (eksport).

4. Indgåelse af aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når køber har sendt sin ordre til sælger.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part har indset eller burde have indset, at en sådan fejl forelå. Når ordren er afgivet, modtager køber en e-mail med ordrebekræftelse.

5. Betalinger

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber.

Hvis køber benytter kreditkort eller betalingskort ved betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet debiteres samme dag som varen sendes. Accepterede betalingsmetoder er PayPal, Vipps, Visa, Mastercard og BankAxept, foruden fakturaer.

Ved betaling med faktura udsendes faktura til køber, når varen afsendes. Betalingsfristen er angivet på fakturaen og er minimum 14 dage fra modtagelsen.

Købere under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura.

6. Levering

Levering sker, når køber, eller dennes repræsentant, har overtaget tingen. For levering af varer på lager skal det ske inden for Norges grænser indenfor 1-3 hverdage. For bestilte varer er leveringstiden 3-6 måneder.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreløsningen, skal sælger levere varen til køber uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter ordre fra kunden. Varen skal afleveres til køber, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

7. Risikoen ved varen

Risikoen for varen overgår til køber, når denne eller dennes repræsentant har fået varen leveret i henhold til punkt 6.

8. Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesretten, kan køber fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesloven.

Køber skal give sælger meddelelse om brugen af fortrydelsesretten inden 14 dage fra fristens begyndelse. Fristen omfatter alle kalenderdage. Udløber fristen på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe:

  • Ved køb af enkeltvarer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter varen(e)
  • Hvis et abonnement sælges, eller aftalen indebærer regelmæssig levering af identiske varer, løber fristen fra dagen efter første forsendelse er
  • Består købet af flere leverancer, løber fortrydelsesfristen fra dagen efter sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke inden aftalens indgåelse oplyser, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for udnyttelse af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende afgiver oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen stadig 14 dage efter den dag, køber har modtaget oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger uden unødigt ophold og senest 14 dage efter, at der er givet besked om brug af fortrydelsesretten. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne. Sælger kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten.

Køber kan forsøge eller teste varen på forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Såfremt test eller test af varen går ud over, hvad der er forsvarligt og nødvendigt, kan køber være ansvarlig for varens eventuel forringede værdi.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køber uden ugrundet ophold, og senest 14 dage fra, at sælger har fået meddelelse om købers beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varen fra køber, eller indtil køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

9. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for anmeldelse af reklamationer

Leverer sælger ikke varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i 5 kap. Forbrugerkøbeloven tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.

Ved krav om misligholdelse bør meddelelsen af bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. e-mail).

Opfyldelse

Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælger, at det er væsentligt uforholdsmæssigt i forhold til købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse.

Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremme kravet.

At løfte

Hvis sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet.

Køber kan dog hæve købet med det samme, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende.

Såfremt varen leveres efter den af forbrugeren fastsatte tillægsfrist eller efter det leveringstidspunkt, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal kravet om fortrydelse fremsættes inden for rimelig tid efter, at køber har fået kendskab til leveringen.

Udskiftning

Køber kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgerne af.

10. Fejl ved varen – købers rettigheder og reklamationsfrist

Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og om- levering, kræve prisnedslag, kræve ophævelse af aftalen og/sælger.

Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

Rettelse eller omlevering

Køber kan vælge mellem at påberåbe sig manglen eller udbedre levering af lignende varer. Sælger kan dog modsætte sig købers krav, hvis kravets gennemførelse er umulig, eller sælger forårsager urimelige omkostninger. Berigtigelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger er som udgangspunkt ikke berettiget til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

Prisreduktion

Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller returneres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Såfremt der er særlige grunde hertil, kan prisafslaget i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

At løfte

Hvis varen ikke er repareret eller returneret, kan køber også hæve købet, når manglen ikke er uvæsentlig.

11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser efter aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold fra sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9 tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalens ophævelse og kræve erstatning fra køber. Sælger vil endvidere kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimeligt gebyr for uafhentede varer efter omstændighederne.

Opfyldelse

Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Leveres varen ikke, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet.

At løfte

Sælger kan hæve aftalen, hvis der er væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan stadig ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig tillægsfrist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger hæve købet.

Forsinket betaling / inkassogebyr

Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til morarenteloven. I tilfælde af manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til Køber kan herefter ifalde gebyr efter inkassoloven.

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer

Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr fra køber. Gebyret skal maksimalt dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

12. Garanti

Garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, køber allerede har under ufravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen begrænsninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til pkt. 9 og 10.

13. Personlige oplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, må sælger i henhold til persondataloven kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger for at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde.

14. Konfliktløsning

Reklamation rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. pkt. punkt 9 og 10. Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køber kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling. Forbrugerrådet er tilgængelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.